เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานฯ ปี 2565
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วม ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการสร้างจิตสำนักและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะฯ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคคลกรฯ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file มาตรการการส่งเสริมความโปร่งในภายในหน่วยงาน ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file มาตรการภายในเดื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 41
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งในภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file เกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 44
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศ เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1