messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น2566
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 1
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤษภาคม 2567 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 3
กฎหมายจัดตั้ง พัทยา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
กฎหมายจัดตั้ง กทม. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
กฎหมายจัดตั้ง อบจ. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 53
กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 49
กฎหมายจัดตั้ง อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 40
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
คู่มือขั้นตอนการประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1