เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file กฎหมายจัดตั้ง พัทยา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file กฎหมายจัดตั้ง กทม. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file กฎหมายจัดตั้ง อบจ. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
insert_drive_file กฎหมายจัดตั้ง เทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 33
insert_drive_file กฎหมายจัดตั้ง อบต. poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file คู่มือขั้นตอนการประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1