messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
info เบอร์โทรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
เบอร์โทรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
ตำบลหนองสนม แบ่งออกเป็น 23 หมู่บ้าน ดังนี้ นายณรงค์ ผายเงิน ตำแหน่ง กำนัน (093-4263516) หมู่ที่ 1 บ้านบะนกทา นายสมบัติ จำปาชัย ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (085-0084231) นายเลียบ เตียงชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (090-9666091) นางบุษรากรณ์ ใฮวัง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (080-4700301) หมู่ที่ 2 บ้านตาดโตน นางสาวทรัสตรี วงค์ธรรม ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (093-0908855) นายพิทักษ์ ทิพทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (087-7888956) นางศรีนวล เผ่าศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (093-6688186) หมู่ที่ 3 บ้านน้ำบุ้น นายอุทิศ อัมวงศ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (089-2755163) นายวิระศักดิ์ วันทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (093-4501599) นายสุริมา เหลาทอง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (086-2422588) หมู่ที่ 4 บ้านบะป่าคา นายวันไชย มาตราช ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (061-2976153) นางรัตนา จามน้อยพรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (081-7959463) นางบุญมี จันทร์แดง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (093-5391763) หมู่ที่ 5 บ้านหนองสนม นายดำรงค์ แสนสอน ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (063-0168356) นายนาที เสนสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (083-2911790) นายศรีสุวรรณ จามน้อยพรม ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (081-0619646) หมู่ที่ 6 บ้านโพนแพง นายถกลรัตน์ แก้วไพฑูรย์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (082-8972217) นายสุพัฒพงค์ พ่อปากดี ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (080-4811562) นางวนิดา บัวพินธุ์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (087-8011215) หมู่ที่ 7 บ้านนาจาร นายไพบูรณ์ คำจันทร์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (082-3089646) นายยงยุทธ อาจหาญ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (065-3351847) นายสีพยอม คำปิตะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (081-2604037) หมู่ที่ 8 บ้านโนนชนะสังคม นายปีติภัทร วิระยะ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (098-7041732) นายนิคม จำรักษา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (098-1824720) นายแสงจันทร์ เจริญสุข ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (098-7041732) หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งโพธิ์ นายวัฒนา หุนติราช ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (062-4088384) นายสมภาร นามแสน ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (087-4348293) นายเทวา กุลอัก ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (081-5900851) หมู่ที่ 10 บ้านโนนสะอาด นายสวรรค์ บัวพิน ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (063-0573954) นางสาวกัญญาภัทร ทีฆะพันธ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (064-5725223) นางสุธินี ธรรมิยะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (062-1896343) หมู่ที่ 11 บ้านก่อ นางจิระดา ฮองต้น ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (061-1513082) นายพงษ์พัฒน์ หอมเฮ้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (094-6485681) นายสมชาย ฮาบสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (061-7916941) หมู่ที่ 12 บ้านเชียงเพ็ง นายณรงค์ ผายเงิน ตำแหน่ง กำนัน (093-4263516) นายสมพาส คำปิตะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (088-0534820) นายยศ จันแดง ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (094-4692607) หมู่ที่ 13 บ้านนาคอย นายประสาน หอมจำปา ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (062-1259639) นายสมศิลป์ ผาสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (084-5102825) นางโชติรส ลานนท์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (098-9490735) หมู่ที่ 14 บ้านนาสวรรค์ นายแปลง แสนหมื่น ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (098-4730461) นายสุริยา มณีรักษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (087-3741933) นางคนึงนิจ ผิวชะอุ่ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (086-4087121) หมู่ที่ 15 บ้านก่อใต้ นายพยุง พลรัตน์ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (091-8617301) นายไพโรจน์ กุลอัก ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (094-3064973) นางกัลยานนท์ ผาสุวรรณ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (083-4136827) หมู่ที่ 16 บ้านโนนสวรรค์ นายนิ่มนวลมณี แสงคำ ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (085-4631669) นายศุภกิจ ศรีไชย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (087-8586096) นางกลิ่นแก้ว บุตรสา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (090-5785385) หมู่ที่ 17 บ้านทุ่งโพธิ์ นายภูธเนตร น้อยมั่น ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (084-9532011) นางสาวผกากรอง บุตรสา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (080-8964653) นายสหพล บุตรสา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (064-4201426) หมู่ที่ 18 บ้านใหม่พัฒนา นางสาวภัทรภร ลายทอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (085-7628388) นายสาคร วันชัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (083-0511629) นายคำปน บุญสัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (080-1839467) หมู่ที่ 19 บ้านโพนแพง นายทวีชัย แขนธิราช ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (080-1849376) นางฉวีวรรณ สาขา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (090-8603819 , 097-2323421) นายสุรศักดิ์ จันทร์หล้า ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (080-6250588) หมู่ที่ 20 บ้านนาจารใหม่พัฒนา นายวัตรชรินทร์ โพธิมล ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (092-8146603) นายสำเภา รัฐราษฏร์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (090-8190432) นายสมภาร สัพโส ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (096-8082349) หมู่ที่ 21 บ้านตาดโตนใหม่พัฒนา นายธวัท กางทอง ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (064-6987498) นางอุไรวรรณ เหลาแตว ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (080-1948858) น.ส.ปิยะมาศ มาตาราช ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (062-1740764) หมู่ที่ 22 บ้านน้ำบุ้นพัฒนา นายศักดิ์สินธุ์ ช่วยฤาไทย ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (080-1974872) นางชวนพิศ ช่างไชย ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (098-1125025) นางสาวยุวรัตน์ ฮาบสุวรรณ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (063-6210420) หมู่ที่ 23 บ้านนาคอยพัฒนา นายอิทธิพล น้อยสุข ตำแหน่ง ผู้ใหญ่บ้าน (085-1592254) นายถนัดกิจ สาระหงษ์ ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (085-5323039) นางลำไพ ผิวงาม ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (097-3397076)