เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
บัญชีอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2566
รายละเอียด : บัญชีอัตราภาษีป้าย ป้ายประเภท 1 (ก) อักษรไทยล้วน ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ (เช่น ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 10 บาท/500 ตร.ซม. (ข) อักษรไทยล้วน อัตรา 5 บาท/ 500 ตร.ซม. ป้ายประเภท 2 (ก) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ หรือปนเครื่องหมายอื่นหรือปนรูปภาพ ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (เช่น ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม. (ข) อักษรไทยปนกับภาษาอังกฤษ หรือปนเครื่องหมายอื่นหรือปนรูปภาพ ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ อัตรา 26 บาท/ 500 ตร.ซม. ป้ายประเภท 3 (ก) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ที่เคลื่อนที่หรือเปลี่ยนข้อความ เครื่องหมาย หรือภาพอื่นได้ (เช่น ป้ายไฟวิ่ง) อัตรา 52 บาท/500 ตร.ซม (ข) ป้ายไม่มีอักษรไทย และป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ อัตรา 50 บาท/ 500 ตร.ซม. กรณีคำนวณภาษีป้ายแล้ว ต่ำกว่า 200 บาท ให้เสียภาษีขั้นต่ำ 200 บาท ตัวอย่างการคำนวณ นายดำ ติดตั้งป้าย ขนาด กว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร มีข้อความว่า ร้านร่ำรวย ติดตั้ง เดือน มีนาคม วิธีการคำนวณ ขนาดป้าย กว้าง x ยาว (หน่วยเซนติเมตร) 100 x 150 = 15,000 ตารางเซนติเมตร 15,000 ÷ 500 = 30 หน่วย อัตราภาษี 5 บาท ต่อ 500 ตารางเซนติเมตร (ใช้อัตราภาษี ประเภท 1 เพราะมีอักษรไทยล้วน) 30 x 5 = 150 บาท (กรณีนี้คำนวณภาษีแล้ว ไม่ถึง 200 บาท ผู้เสียภาษี ต้องชำระภาษีขั้นต่ำตามเกณฑ์ คือ 200 บาท) ดังนั้น นายดำ ต้องชำระภาษีป้ายในอัตราขั้นต่ำของภาษีป้าย คือ 200 บาท หมายเหตุ : แต่หาก นายดำ ติดตั้งป้าย ขนาดเดิม กว้าง 100 ซม. ยาว 150 ซม. ข้อความเดิม คือ ร้านร่ำรวย แต่มีอักษรภาษาอังกฤษ และมีภาพประกอบเพิ่ม อัตราภาษี การชำระภาษีจะเปลี่ยนไปตามประเภทของป้ายนั้นๆ
ผู้โพส : สำนักปลัด


× เทศบาลตำบลหนองสนม