ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุโครงการบริหารจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง