ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร ปั๊มน้ำ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง