messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
view_list โครงสร้างการบริหารงาน
แผนภูมิโครงสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview68
โครงสร้างองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview77
โครงสร้างการบริหารงาน เทศบาลตำบลหนองสนม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview101

group คณะผู้บริหาร
นางดอกจันทร์ วงค์มา
นายกเทศมนตรี
โทร : 093-3207224
นายสุรพล ลาญาติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 093-4090055
นางทองพูน สีละโคตร
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 083-6621339
นายทองแดง สัพโส
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 087-2189136
นางจีราภรณ์ โพธิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 098-1707809
นางสาวพยอม ชิณวงษ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-9569354
นายยุทธ์ศักดิ์ กุลสานต์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 089-9442399
group ฝ่ายสภา
นายเอกวุฒิ พวงใบดี
ประธานสภา
โทร : 088-3339430
นายเกษร เสมอพิทักษ์
รองประธานสภา
โทร : 095-6573386
นายยุทธ์ศักดิ์ กุลสานต์
เลขานุการสภา
โทร : 089-9442399
นายบรรจง ช่วยลือไทย
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 063-7143901
นายสมฤทธิ์ อัมวงศ์
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 082-8631862
นายปรีชา บุญสุนีย์
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 089-9045311
นายสวัสดิ์ อุดมครบ
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 096-4017696
นางฐาปนี โพธิตระกาล
สมาชิกสภา เขต 1
โทร : 098-1044702
นายคำวาน หอมเฮ้า
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 094-4205059
นายธนา ธรรมิยะ
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 081-9826122
นายสาคร ปะมุทา
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 061-7915394
นางลำดวน สำเภาทอง
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 098-7764536
นางยุพา กุลอัก
สมาชิกสภา เขต 2
โทร : 080-4081545
group หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวพยอม ชิณวงษ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-9569354
นายยุทธ์ศักดิ์ กุลสานต์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 089-9442399
นายสุวรรณ เลิศศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 087-2629366
นางวานิดา เคนทวาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2219181
นายกิตติภพ ไชยปัญหา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-8197893
นายบัญชา เบ้าพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-9555635
group สำนักปลัด
นายสุวรรณ เลิศศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 088-5516501
นางศุภสุตา นาคีย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 082-9895932
จ่าเอก สุเทพ เฉลยศักดิ์
หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 080-7558018
นางศิริวรรณ เลิศศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 086-8603229
นางสาวกาญจนา มั่นคำศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 099-2963595
เรือโท พิชิต อินธิฤทธิ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
โทร : 064-5359622
นายชัชชัย ตงบุญชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 098-6396285
นางจินดา ปุติรัติ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 094-5254917
นางสาวอุมาพร เฒ่าอุดม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 098-4146527
นายรัตนศักดิ์ แสนขวา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 083-2282929
นางสาวภัคผกา ลักขนานุกูล
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 085-7444342
นางสาวรักยุกต์ จามน้อยพรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 081-7295582
ว่าง
นิติกร
โทร : -
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : -
นางสาวอรอุมา ท้าวนาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084-6508291
นางสาวสายฝน สายสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-2088401
นายพรมจรี คนขำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทร : 099-3730600
นางสาวดวงใจ ปะมุทา
คนงานทั่วไป
โทร : 095-4159556
นางสาวสายฝน บุญยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 093-5399057
นางสาวจีราวดี พรสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัตนาชุมชน
โทร : 088-5516503
นายอัมฤทธิ์ ผาอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 094-2877740
นางสมจิตร บัวพิน
แม่บ้าน
โทร : 063-0573954
นางจันดี เคนไชยวงศ์
แม่ครัว
โทร : 091-6937364
นายสมชาย เชื้อสอน
พนักงานตกแต่งสวน
โทร : 087-9160094
นายยงยุทธ แสนสอน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 063-5142210
นายมลไพร เสมอพิทักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทร : 097-0751217
นายจันทา นันทะวงค์
ยาม
โทร : 094-4679829
นายนฤพล งาสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 065-2120081
นายการัณย์ ทะนงค์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 065-0939670
นายจิระศักดิ์ วงค์ธรรม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 080-2853032
นายวัชรินทร์ เขยไชย
พนักงานดับเพลิง
โทร : 062-2214570
group กองคลัง
นางวานิดา เคนทวาย
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 0862219181
นางสาวรัตติกาล โน๊ตสุภา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
โทร : 081-1833700
นางสาวอุไรพร เงินลุนปา
นักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 083-4119545
สิบเอกก้องไกลวุธ ทองอินทรี
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 086-3891545
นางสาวสุภาวิณี วันแก้ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 042-099-771-6
นางสาวพรสุดา นามวงษา
เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 096-9914451
นางสาวแสงสุบรรณ ศรีคุณแสง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 098-6673638
นางสาวอริสรา ไพศาลธรรม
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 086-2370437
นางสาวกาญจณี สุราช
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 083-4062379
นางสาวเรวดี บุญศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 092-8079597
นางสาวรัชนีกร กางทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 083-6897829
นางสาวมินตรา หนองหารพิทักษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง
นายศักดิ์ณรงค์ ลาญาติ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 092-6638110
group กองช่าง
นายกิตติภพ ไชยปัญหา
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 084-2321995
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ว่าง
นายช่างโยธา
โทร : -
ว่าง
วิศวกรโยธา
โทร : -
นายเอกวิทย์ ศรีผาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 096-9616243
นายขจร วรนาม
นายช่างไฟฟ้า
โทร : 083-2093204
นายปิยะบุตร โคตรตีหวี
นายช่างเขียนแบบ
โทร : 087-8784701
นายสมบัติ ศรีวะกุล
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 094-9730400
นายนิรันดร์ พันพละ
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 084-9440507
นายอภิชัย อนุศาสน์
ช่างปูน
โทร : 093-4163705
นายสัญญา เสนสุข
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
โทร : 084-6013725
นายจิตกร คำปิตะ
ผู้ช่วยช่างสำรวจ
โทร : 061-0670362
นางสาวสายใจ ฮองต้น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 091-982-1096
นายวัฒพล ใฮวัง
พนักงานสูบน้ำ
โทร : 0641482985
นายศรชัย โพธิ
ช่างไม้
โทร : 061-2046218
นางสาวอารยา มาตรา
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
โทร : 082-0634801
group กองการศึกษา
นายบัญชา เบ้าพงษ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 084-9555635
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
โทร : -
นางสาวกัญญาภัค จักรดา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
โทร : 081-8537154
นางสาวยุธิดา บุรีงาม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 061-1363279
นางสาวบรัศมี สมจันทร์
ผช.เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 083-3371310
นายจักรกฤ ผายวงษา
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 082-7849966
นางนิภาดา เสนีชัย
ครู ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
โทร : 082-1150860
นางสาวแสงมณี สุพล
ครู ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
โทร : 093-0092862
นางสาวภาวิณี จามน้อยพรม
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านน้ำบุ้น ม.3
โทร : 098-1435328
นางสาวสุกัญญา คงเสถียร
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตาดโตน ม.2
โทร : 012-3456789
นางสาวนารีรัตน์ บุญเฮ้า
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านตาดโตน ม.2
โทร : 098-1894156
นางลำดวน บุราณสาร
ครู ศพด.บ้านน้ำบุ้น ม.3
โทร : 084-7436011
นางสาวจารุณี ผาอินทร์
ผช. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านบะนกทา ม.1
โทร : 096-3809501
นางนิภาพร อนุศาสน์
ครู ศพด.บ้านหนองสนม ม.5
โทร : 090-8457439
นางสุรีพร ผากงคำ
ครู ศพด.วัดโนนสว่างภิรมย์
โทร : 099-2286842
นางพัฒนา เหมือยพรหม
ครูชำนาญการ ศพด.บ้านโพนแพง ม.6
โทร : 012-3456789
นางสงัด เถายะบุตร
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านโพนแพง ม.6
โทร : 087-9449335
นางวิภา ก้อนแพง
ครู ศพด.บ้านนาจาร ม.7
โทร : 087-3741933
นางสาวศิริพร มาตรา
ผช. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาจาร ม.7
โทร : 094-3796533
นางสาวขันทอง ไตรวงค์ย้อย
ผช. ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านนาจาร ม.7
โทร : 081-4557105
นางสมัยพร สุพรรณศรี
ครู ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสนสำราญ ม.8
โทร : 012-3456789
นางสายตา หุนติราช
ครู ศพด.บ้านเชียงเพ็ง ม.12
โทร : 064-1216219
นางสาวเอื้ออารีย์ ผาอินทร์
ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านเชียงเพ็ง ม.12
โทร : 088-6328595
นางสุกัญญา แก้วก่า
ครูชำนาญการ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโนนสว่างภิรมย์ ม.13
โทร : 097-3190734
นางไกรแก้ว ผาอินทร์
ครู ศพด.บ้านก่อใต้ ม.15
โทร : 096-3780755
นางสาวกรทิพย์ พิชัยคำ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านก่อใต้ ม.15
โทร : 089-0665383
นางธัญญารักษ์ ยันนี
ครู ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ ม.17
โทร : 064-2492862
นางฉันทนา เจริญขึ้น
ผช. ครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านทุ่งโพธิ์ ม.17
โทร : 083-4266826
นายดนัย เหมือยพรหม
คนงานทั่วไป
โทร : 084-3322721
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสิริลักษณ์ ตงบุญชัย
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โทร : 080-1850511