messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
group สำนักปลัด
นายสุวรรณ เลิศศรี
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทร : 088-5516501
นางศุภสุตา นาคีย์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทร : 082-9895932
จ่าเอก สุเทพ เฉลยศักดิ์
หน.ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 080-7558018
นางศิริวรรณ เลิศศรี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 086-8603229
นางสาวกาญจนา มั่นคำศรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โทร : 099-2963595
เรือโท พิชิต อินธิฤทธิ์
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญการ
โทร : 064-5359622
นายชัชชัย ตงบุญชัย
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
โทร : 098-6396285
นางจินดา ปุติรัติ
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
โทร : 094-5254917
นางสาวอุมาพร เฒ่าอุดม
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
โทร : 098-4146527
นายรัตนศักดิ์ แสนขวา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 083-2282929
นางสาวภัคผกา ลักขนานุกูล
นักจัดการงานทั่วไป
โทร : 085-7444342
นางสาวรักยุกต์ จามน้อยพรม
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 081-7295582
ว่าง
นิติกร
โทร : -
ว่าง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : -
นางสาวอรอุมา ท้าวนาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 084-6508291
นางสาวสายฝน สายสมบูรณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 099-2088401
นายพรมจรี คนขำ
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทร : 099-3730600
นางสาวดวงใจ ปะมุทา
คนงานทั่วไป
โทร : 095-4159556
นางสาวสายฝน บุญยัง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
โทร : 093-5399057
นางสาวจีราวดี พรสุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัตนาชุมชน
โทร : 088-5516503
นายอัมฤทธิ์ ผาอินทร์
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 094-2877740
นางสมจิตร บัวพิน
แม่บ้าน
โทร : 063-0573954
นางจันดี เคนไชยวงศ์
แม่ครัว
โทร : 091-6937364
นายสมชาย เชื้อสอน
พนักงานตกแต่งสวน
โทร : 087-9160094
นายยงยุทธ แสนสอน
พนักงานขับรถยนต์
โทร : 063-5142210
นายมลไพร เสมอพิทักษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลเบา
โทร : 097-0751217
นายจันทา นันทะวงค์
ยาม
โทร : 094-4679829
นายนฤพล งาสิทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข
โทร : 065-2120081
นายการัณย์ ทะนงค์
พนักงานดับเพลิง
โทร : 065-0939670
นายจิระศักดิ์ วงค์ธรรม
พนักงานดับเพลิง
โทร : 080-2853032
นายวัชรินทร์ เขยไชย
พนักงานดับเพลิง
โทร : 062-2214570