messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
group คณะผู้บริหาร
นางดอกจันทร์ วงค์มา
นายกเทศมนตรี
โทร : 093-3207224
นายสุรพล ลาญาติ
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 093-4090055
นางทองพูน สีละโคตร
รองนายกเทศมนตรี
โทร : 083-6621339
นายทองแดง สัพโส
เลขานุการนายกเทศมนตรี
โทร : 087-2189136
นางจีราภรณ์ โพธิ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร : 098-1707809
นางสาวพยอม ชิณวงษ์
ปลัดเทศบาล
โทร : 063-9569354
นายยุทธ์ศักดิ์ กุลสานต์
รองปลัดเทศบาล
โทร : 089-9442399