messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder กองการศึกษา
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้สื่อการสอน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองการศึกษา | เปิดอ่าน : 38
พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
สรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนครร่วมกับเทศบาลตำบลหนองสนมออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคม รายนางสาวรดา โพธิ์ศรีหิรัญและเด็กชายวิทยา หุนติราช บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 16 ตำบลหนองสนมอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1