เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file ระเบียบ-มท.ว่าด้วยการรับเงิน-การจ่ายเงิน-ฯ-ฉ.-3-2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 67
insert_drive_file มท.ว่าด้วยการพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file พัสดุ-35 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file พรบ.เทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
insert_drive_file พรบ.กำหนดแผนกระจายอำนาจ42 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file พรบ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น-1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญของข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file แผนพัฒนา-อปท-48 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประชุมสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file เทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file งบประมาณ-๔๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ระเบียบ-มท-ว่าด้วยการจัดทำแผนฯ-อปท.-ฉบับที่-2-ลง-21-ก.ย.59 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-พ.ศ.-2537 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file พรก.ค่าเช่าบ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการ พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ . ศ. ๒๕๕๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
description บัญชีอัตราเงินดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1