messager
 
เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
folder สำนักปลัด
มาตรฐานตำแหน่งระบบแท่ง (Competency Inventory) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 59
วันปลูกต้นไม้ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองสนม poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
คู่มือการลาของพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
KM แผนจัดการความรู้ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
แผ่นพับประมวลจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 170
พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
คู่มือสมรรถนะประจำสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 79
เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
พจนานุกรมความรู้และทักษะที่จำเป็น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
สิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
องค์ความรู้ วินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
พจนานุกรมสมรรถนะผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 54
พจนานุกรมสมรรถนะหลัก poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 28
พจนานุกรมสมรรถนะประจำสายงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 37
นโยบายส่งเสริมสุขภาพและชีวอนามัย poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
1 - 20 (ทั้งหมด 22 รายการ) 1 2