เทศบาลตำบลหนองสนม call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองสนม
อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
โครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด : ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินโครงการอำเภอนำร่อง "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข"แบบบูรณาการและสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานด้านการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข โดยเฉพาะในระดับอำเภอที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน ตลอดจนสามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และอำเภอวานรนิวาสได้รับเลือกจากจังหวัดสกลนครให้เป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมโครงการอำเภอนำร่อง กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้มีการลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนการดำเนินโครงการ โดยได้พิจารณาคัดเลือกอำเภอวานรนิวาสเป็นต้นแบบในการดำเนินโครงการและกำหนดลงพื้นที่ติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนการดำเนินโครงการในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น เทศบาลตำบลหนองสนม ได้เป็นตัวแทนคัดเลือกจากอำเภอวานรนิวาส ได้ดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว
ผู้โพส : สำนักปลัด